Ontstaansgeschiedenis

Stichting Abhilasa Global Serve (AGS) is op 20 juni 2002 in Dordrecht opgericht als zusterorganisatie van de vrouwenorganisatie Stichting Abhilasa. Deze Hindoestaanse Vrouwenorganisatie Drechtsteden werd op 25 april 1984 rechtspersoon en had tot doel het bevorderen van het welzijn van de Hindoestaanse vrouw (met haar gezin) door middel van emancipatie, actieve participatie en integratie in de Nederlandse samenleving.

Thans is de bovengenoemde doelstelling heel actueel en wordt er vanuit diverse maatschappelijke organisaties hieraan gewerkt. Momenteel fungeert Stichting Abhilasa meer als doorgeefluik en houdt zij zich voornamelijk bezig met voorlichting & beleidsbeinvloeding door "meedenken en meedoen" met algemene instellingen.oprichting

Uit solidariteit werd tijdens de 15 jaar ook activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de sociaal zwakkeren in het thuisland. Om deze individuele initiatieven in het kader van ontwikkelingshulp vorm en inhoud te geven was een structurele aanpak noodzakelijk. Voor een effectieve en efficiënte ondersteuning was tevens een deskundige werkwijze vereist. Dit was de aanzet tot de oprichting van: Stichting Abhilasa Global Serve.


Doelstelling en missie

Stichting Abhilasa Global Serve (AGS) heeft tot doel het welzijn te bevorderen en de positie te verbeteren van de kansarme bevolking, met name schooljeugd en in het bijzonder vrouwen. De stichting wil de kwaliteit van onderwijs, gezondheidzorg en watervoorziening helpen verbeteren en dit toegankelijk maken voor de plattelandsbevolking. Als werkterrein heeft AGS educatie & vorming en het treffen van basisvoorzieningen ten behoeve van primaire levensbehoeften.

Stichting AGS is geschoeid op de Hindoestaanse traditie en werkt volgens het principe: "Samaadj Seva aur Sahara" ( "de gemeenschap belangeloos dienen en ondersteunen" ). Abhilasa Global Serve is werkzaam in twee landen waar de Hindoestaanse diaspora invloed heeft gehad: Suriname en India.


Werkgebied

De omstandigheden op het platteland zijn, zowel in Suriname als in India, zeer primitief. Het onderwijs in de districten is over het algemeen nog steeds onder de maat en lang niet voor iedereen toegankelijk. Er is een nijpend tekort aan de meest eenvoudige lesmaterialen en studieboeken zijn dikwijls onbetaalbaar. Daarnaast is het voor de schooljeugd moeilijk, in de regentijd zelfs onmogelijk, om naar school te gaan vanwege slechte wegen, grote afstanden en vervoersproblemen. Vaak zijn ouders niet in staat om de kosten voor goed onderwijs te betalen. In deze situatie krijgen vooral jongens voorrang en zijn meisjes meestal de dupe.

Ook de gezondheidszorg laat nog veel te wensen over. Niet alleen primaire voorzieningen, maar ook preventie in de vorm van voorlichting over goede gezondheid, kinderverzorging en hygiëne kan uitkomst bieden. Tenslotte is er op het platteland in zowel India als Suriname een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater.


Werkwijze

Stichting Abhilasa Global Serve heeft nauwe banden met Suriname en India, zowel met de bevolking als met vrouwenorganisaties. De contacten zijn gericht op samenwerking, kennisoverdracht en structurele ondersteuning, op moreel en op financieel gebied. De stichting bevordert en stimuleert de zelfwerkzaamheid van de plaatselijke bevolking. Nieuwe ontwikkelingen komen in handen te liggen van de lokale organisaties en wel op een manier die aansluit bij de eigen behoeften en de eigen cultuur.

Het bestuur van de stichting AGS voert structureel overleg. In dit overleg wordt bepaald wat de komende werkzaamheden zullen zijn. De stichting zet niet zelf projectvoorstellen uit maar selecteert uit de ontvangen aanvragen of voorstellen. Bij de formulering van de vraag naar hulp wordt gebruik gemaakt van de sociaal-culturele en spirituele achtergronden, die men gemeenschappelijk heeft met de partnerorganisaties. Nadat onderzocht is of het voorstel past binnen de doelstelling en missie van de stichting wordt er al dan niet besloten het project te ondersteunen en uit te voeren. Om haar doelen te realiseren, betrekt Abhilasa Global Serve Nederlandse onderwijs- & gezondheidsinstellingen en werkt de stichting nauw samen met organisaties, die Ontwikkelingsamenwerking ten doel hebben. Ieder project wordt afgesloten met zowel een financiële als een inhoudelijke verantwoording.Kernactiviteiten

De volgende activiteiten hebben plaats gevonden:

  • Deskundigheidsbevordering:
door middel van trainingen in 2010 en interviews van de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Projectvoorlichting aan algemene instellingen:
Voorlichting over de Hindoestaanse diaspora/ cultuur & levensbeschouwing o.a. in woonzorgcentra Humanitas, Senioren Inloopproject Biswaas, project Veelkleurige religies Rotterdam en Ouderenwerkgroep in Capelle a/d IJssel, Scholengemeenschap het Stedelijk Dalton College in Dordrecht, Da Vinci College in Gorinchem, Albeda & City College in Rotterdam.
  • Fondsenwerving:
onder andere Seva Network Foundation, Cordaid, Medisch Centrum Dordrecht, COS Zuid-Holland, diverse Midden- en Kleinbedrijven en particulieren.
  • Public Relations:
aan de hand van foldermateriaal, foto/film & video reportages, evaluatieverslag projecten en jaarverslagen.
  • Reguliere bestuursvergaderingen
  • Actieve participatie aan thema/discussie bijeenkomsten
georganiseerd door Cordaid, Den Haag (Better Care), Context Masterclass sessies in Utrecht, bijeenkomsten van Stichting Mondiale Samenwerking, RoRavoLeRe: kleurrijke gesprekken Rotterdam, thema's SNF (ondernemerschap), bijeenkomsten georganiseerd door het COS Zuid-Holland-Zuid.
  • Trainingssessies
In 2010 hebben 2 AGS leden (Priya en Meera) de volgende trainingssessies gevolgd (1. Brainstorm sessie 2. Projectbespreking 3. sponsoring) georganiseerd door Stichting Sociaal Kultureel Werk (SSKW) te Dordrecht.
  • Opbouwen/onderhouden van een landelijk netwerk
o.a. lidorganisaties Seva Network Foundation, migrantenorganisaties, Raad van Kerken, Pax Christi Vlaardingen, Roravolere Rotterdam, Stichting Mondiale Samenwerking en Milieu-Organisaties, Islam & Dialoog, Bureau Vluchtelingen, Beraad Kerk, Moskee & Mandir Rotterdam. Tevens contact onderhouden met NGO's in Suriname & India.


Jaarverslagen

Hieronder vind u de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Door op de link te klikken kunt u het downloaden.Beleidsplan

Hieronder vind u het beleidsplan van AGS.