Projecten uitgevoerd in India (2006 tot en met 2010)

Achtergrondinformatie Kanya Gurukul Chotipura

Deze Gurukul is opgericht in 1988 en wordt sindsdien gerund door de twee oprichtsters: Dr. Sumedha en Dr. Sukama. Beide vrouwen zijn doctor in de Vedische Filosofie, de Sanskriet taal en cultuur. Tijdens hun studieperiode trok de opvoeding en ontwikkeling van meisjes en de zeer zwakke positie van vrouwen hun bijzondere aandacht. Na de afronding van hun studie, aan de Internationale Gurukul Kangri te Haridwar, besloten beide dames hun leven te wijden aan de opvoeding en educatie van kansarme meisjes in India.

Het ideale streven was/is om kansarme meisjes op een menswaardige manier op te vangen, op te voeden en te werken aan hun sociale redzaamheid & zelfontplooiing, zodat zij later als vrouw en een volwaardig lid van de Indiase maatschappij, hun bijdrage zouden kunnen leveren. Men werkt er op basis van de Vedische traditie, waarbij waarden als eerbied en respect voor alle levende wezens, rechtvaardigheid en discipline bovenaan staan.

gurukul

De Gurukul maakt geen onderscheid in afkomst of in kaste, iedereen is welkom en wordt toegelaten. Er worden meisjes uit alle stromingen en uit alle hoeken van India opgevangen. Doch iedereen wordt geacht haar steentje bij te dragen in de huishouding. De meisjes krijgen een gedegen opleiding (ter vergelijking: het niveau ligt na afronding op het niveau van de PABO hier in Nederland).


De lessen worden gegeven door Dr. Sumedha, Dr. Sukama en een team van 28 leraressen. Dit team bestaat voornamelijk uit oud-leerlingen. Zij willen het goede werk voortzetten door hun steentje bij te dragen aan de groei van de Gurukul. De studenten krijgen een zeer gedisciplineerde, sociaal-maatschappelijke vorming.

Het lesrooster begint om 8.00 uur en om 14.00 uur eindigen de lessen. Na de lunch is het tijd voor huiswerk of eigen studie. Van 16.00-17.00 uur is er ruimte om creatief bezig te zijn, om een hobby uit te oefenen (zang/muziek, voordracht/toneel, sport/spel) en ruimte voor sociaal contact. Er is dan geen vakleerkracht aanwezig, het is meer selfsupporting. Alles vindt plaats op het grasveld in de buitenlucht wanneer het nog licht is. Daarna wordt er 45 minuten besteed aan dienstbaar werk bijvoorbeeld: onderhouden van de moestuin, helpen in de keuken, of ten behoeve van de projecten in uitvoer: opruimen, schoonmaak etc.Vervolgens wordt om 18.00 uur het dagprogramma afgesloten door middel van de Sandhya/hawan (spiritueel samenzijn). Daarna wordt de dag geëvalueerd door de leiding en de meisjes. Naast eventuele problemen komen ook de werkzaamheden met betrekking tot de projecten aan de orde. De directie vindt de betrokkenheid van met name de meisjes uit de hoogste leerjaren heel belangrijk; hun ideeën en keuzes worden in de beslissingen meegenomen. Zo wordt er extra draagvlak gecreëerd en bevorderd. Een goed voorbeeld van de zelfredzaamheid en geldbesparing is de aanleg van een eigen moestuin. Ook worden de meisjes gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen in sport, muziek en dans. Om 21.00 uur gaat het licht uit, bedtijd!


Traject 1: bouw Multifunctionele Hall (aug 2006 t/m okt 2007)

Noodzaak bouw Multifunctionele Hall
Shrimad Dayanand Kanya Gurukul Mahavidyalay Chotipura ligt te midden van drie dorpen in Shikhapuram, District Nagar, in Deelstaat Uttar Pradesh in India. Een regio met weinig voorzieningen op het gebied van elektriciteit, schoondrinkwater en gezondheidszorg.

Er zijn geen noemenswaardige economische activiteiten, geen straatverlichting, onverharde wegen, moeilijk bereikbare openbaar vervoer. Soortgelijke situaties kom je ook tegen op het platteland in de verschillende districten waar de meisjes vandaan komen. Indien de stimulans niet uit de eigen omgeving komt, is de Kanya Gurukul daarvoor bij uitstek aangewezen. Dat is dan ook de reden, dat dit instituut zich niet alleen met educatie en vorming bezig houdt, maar ook met de maatschappelijke problemen, die de leerprestaties beïnvloeden.

De gestelde doelen & werkwijze hebben gaande weg tot heel veel positieve resultaten. Hoewel uit het bovenstaande misschien de conclusie getrokken kan worden dat het Instituut alle zaken goed op orde heeft, zijn er nog tal van urgente voorzieningen die wegens gebrek aan middelen, niet getroffen kunnen worden.

De huidige lokalen worden van oudsher voor verschillen de doeleinden gebruikt. Er wordt hier immers in onderwezen, in gestudeerd, in geleefd en in geslapen. Meubilair en ventilatie ontbreken er totaal. Is het te warm dan slaapt men op het dak waar overdag het wasgoed van het hele Instituut ligt te drogen.

Om twee uur ’s nachts (i.v.m. de dauw) verhuist men weer met het slaapmatje naar het leslokaal. De maaltijden worden gebruikt op de gangpaden zonder omheining. Yoga/meditatie vindt plaats op looppaden buiten. Schooltoetsen en schriftelijke examens worden afgenomen op het open grasveld. Afgezien van de hitte bij warm weer, heeft men in de regentijd met een bijzonder groot probleem te kampen. Gemeenschappelijke activiteiten vallen regelmatig letterlijk in het water door klimaatfactoren: onvoorziene weersomstandigheden zoals tropische stortbuien en harde windstoten, waartegen bovengenoemde locaties helemaal niet tegen bestand zijn. Ook is er momenteel een wachtlijst van 92 meisjes die niet geplaatst kunnen worden wegens gebrek aan capaciteit. Een gemeenschappelijk ruimte zou uitkomst bieden en dienst kunnen doen als multifunctionele ruimte.

Startbouw Multifunctionele Hall
Op 9 augustus 2006 is het project van start gegaan door middel van de eerste steenlegging tijdens een feestelijke bijeenkomst. Met veel enthousiasme heeft men 8 maanden lang gewerkt aan dit project. Wegens onvoorziene lokale problemen, extreme weersomstandigheden met langdurige wateroverlast, maar vooral wegens regelmatig uitval van de gebrekkige energievoorziening, moest het project enkele maanden worden stopgezet. Dit had tot gevolg dat men te maken kreeg met een nieuwe aannemer, opnieuw werving van arbeidskrachten, hogere lonen, prijsstijging van materiaalkosten. Het budget was niet meer toereikend.

Uitgaven augustus 2006 tot 30 september 2007

Baten:
Subsidie Seva Network € 15.000,- Rs. 801.750,-
Subsidie Linkis-Oxfam Novib € 20.000,- Rs. 1.120.000,-
Bijdrage AGS (+natura, waaronder werkbezoek tweemaal) € 4.345,- Rs. 235.499,-
Bijdrage Kanya Gurukul Chotipura Rs. 2.190.197,-
Totaal Rs. 4.723.076,-


Traject 2: afronding Multifunctionele Hall (okt 2007 t/m feb 2009)

Mede door aan aanvullend subsidie, sponsorwerving Stichting AGS, maar bovenal de grandioze inspanning van de Kanya Gurukul zelf (collectes in alle Deelstaten, waarvan de meisjes afkomstig zijn) werden middelen verkregen om de Multifunctionele Hall af te bouwen. Ondanks alle stagnaties, waardoor het tijdspad is overschreden, is men erg tevreden met en bijzonder trots op het bereikte resultaat. Zowel Stichting AGS als de Kanya Gurukul hebben zich samen heel erg ingespannen om dit project tot een succes te maken. Door middel van regelmatige rapportages maakte men elkaar deelgenoot van obstakels, veranderingen en eventuele gevolgen.

Ook de geweldige inspanning van de Gurukul om financiële middelen te verzamelen is heel prijzenswaardig. De samenwerking met de Gurukul is ronduit voortreffelijk geweest. Het resultaat mag er dan ook zijn.

De Gurukul is thans eigenaar van een Multifunctionele Hall, dat met de aanbouw van de veranda’s ruim anderhalf groter is geworden dan men in principe had gepland. Daarnaast heeft het instituut nu de beschikking over een groot podium, waarachter twee kleedhokken, 4 toiletten, een magazijnruimte, een receptie en een ontvangstruimte. Rondom de Hall is op het terrein groenvoorziening aangebracht en bomen geplant. De stenen omrastering is aan de buitenkant van stucwerk voorzien.

De directe doelgroep ruim 400 meisjes, 28 personeelsleden en 5 stafleden maken dagelijks, ongeacht de weersomstandigheden en zonder enige belemmering, gebruik van de ruimte in de hall. De meeste voorgenomen activiteiten zijn al in uitvoer. Gezamenlijke activiteiten: o.a. gymnastiek, yogalessen & meditatie, zang & muzikale vorming vinden er al plaats. Bij slecht weer vinden er afzonderlijke activiteiten van verschillende klassen tegelijkertijd plaats.

Men heeft de beschikking over een dusdanige grote ruimte, waarin thans zowel lokale als regionale school- / jeugdcompetities gehouden kunnen worden. De mogelijkheid is aanwezig tot het organiseren van symposia en seminars waarvoor de locatie alle faciliteiten biedt. Inkomsten voor onderhoud en om de hall duurzaam te maken, kunnen verkregen worden door een bijdrage in vorm van huur te vragen.

Ten behoeve van preventieve gezondheidszorg, met name voorlichtingsactiviteiten voor de dorpsbewoners / lokale bevolking kan de multifunctionele hall gebruikt worden. Het project Multifunctionele Hall Kanya Gurukul is gerealiseerd. De uitvoer van het project is gestart mede dankzij de subsidiebijdragen van Seva Network Foundation en Linkis Oxfam Novib, Stichting AGS uit Nederland & Kanya Gurukul Chotipura in India. Na februari 2008 heeft de Kanya Gurukul in samenwerking met Stichting AGS het bouwwerk helemaal afgewerkt en ook van extra schoonheidselementen voorzien!

Uitgaven traject 2 Multifunctionele Hall

Baten:
Subsidie Seva Network Foundation € 7.000,- Rs. 435.750,-
Bijdrage particulieren Rs. 271.740,-
Bijdrage AGS (+natura, waaronder werkbezoek tweemaal) € 2.800,- Rs. 159.770,-
Bijdrage Kanya Gurukul Chotipura Rs. 1.750.000,-
Totaal Rs. 2.617.260,-


Traject 3: bouw badkamers/toiletten Kanya Gurukul Chotipura (nov 2007 t/m sept 2008)

Het meisjesinternaat beschikte over tiental primitieve bad/toiletten, die 17 jaar oud zijn, in hout opgetrokken en zonder een dak. Met name tijdens de moessonperiode had men te kampen met grote problemen. Het aantal scholieren groeide in de loop der tijd uit tot 365 (eind december 2007). De bouw van nieuwe degelijke badkamers en toiletten was noodzakelijk.

De ontvangen giften( € 3.000,- ) naar aanleiding van het afscheidsfeest van Ir. Suredj Autar (1ste voorzitter AGS) was de eerste aanzet om dit project te kunnen realiseren. In het kader van verdubbeling heeft Seva Network Foundation het bedrag verdubbeld naar € 6.000,-. Om de begroting kloppend te maken bleef Stichting AGS sponsorbedragen werven.

De Kanya Gurukul zelf deed enorm haar best om middelen, voornamelijk in natura, te vergaren.

Dit nevenproject werd gestart in november 2007 en eind september 2008 was het project afgerond. In plaats van 14 toiletten en 10 badkamers is er naar behoefte, de verkregen bouwgrond en de middelen, een complex van respectievelijk 20 toiletten en 16 badkamers gerealiseerd.

Rekening houdend met de verduurzaming is bij de bouw gezorgd voor bewapening, een stevige betonnen fundering en constructie -werk.

Er is ook gekozen voor gebruik- en onderhoudsvriendelijk materiaal: wandtegels en deuren van duurzaam plastic. Het geheel is in steen opgetrokken. Ondanks alle vertraging is men heel tevreden en bijzonder trots op het bereikte resultaat. Daar de toiletten & badkamers op een apart terrein staan kan men ongemerkt gebruik van maken.

Er is gezorgd voor twee aparte ingangen en een stenen scheiding met aan elke kant 10 toiletten en acht badkamers. De Gurukul heeft de beschikking over 20 nette toiletten en 16 badkamers. De doelgroep (ruim 400 personen) heeft de mogelijkheid er dagelijks en onbeperkt van gebruik te maken.

Tijdens grote activiteiten kunnen zowel mannen als vrouwen daar ongehinderd gebruik maken. De hygiïne in de Gurukul is duidelijk verbeterd met de komst van dit complex.

Uitgaven traject 3 Bouw badkamers/toiletten Kanya Gurukul

Baten:
Bijdrage Seva Network Foundation € 3.000,- Rs. 188.250,-
Bijdrage AGS (+natura, waaronder werkbezoek tweemaal) € 3.000,- Rs. 188.250,-
Bijdrage Kanya Gurukul Chotipura Rs. 511.600,-
Totaal Rs. 958.230,-


Traject 4: project stroomvoorziening en telecommunicatie (dec 2008 t/m juni 2009)

Het project stroomvoorziening en telecommunicatie werd gestart op 10 december 2008 tijdens het A.G.S. werkbezoek aan de Kanya Gurukul Chotipura in India.

Stroomvoorziening
Reeds gedurende de bouw van de Multifunctionele Hall en de Badkamers/Toiletten BLOCK (2006-2008) bleek dat het meisjesinternaat Kanya Gurukul kampte met grote problemen betreffende de algemene stroomvoorziening. Tijdens diverse werkbezoeken, eveneens tijdens het werkbezoek in december 2008 werd dit probleem nog eens ten overvloede ervaren: uitval van elektriciteit, geen licht maar ook uitval van druk voor watergebruik.

Elektrisch licht bleek onmisbaar, vooral na zonsondergang. De reguliere lokale stroomvoorziening laat veel te wensen over. Regelmatig en meerdere keren, veelal dagenlange stroomuitval per week, is geen uitzondering. Er worden ruim 450 personen benadeeld door het elektriciteitsprobleem. De meisjes moeten in de avond hun dagelijkse bezigheden, onder andere studeren en huiswerk, stoppen omdat het pikdonker is wegens uitval van elektriciteit.

De Kanya Gurukul was in het bezit van twee verouderde dieselgeneratoren die moesten hulp bieden. De eerste generator, die werd ingezet ter vervanging van stroomvoorziening bij uitval van de lokale elektriciteit, was 19 jaar oud en had een capaciteit van 5 KVA. Deze verouderde generator vertoont ook nog veel mankementen.

De tweede generator was 17 jaar oud en werd gebruikt ten behoeve van de waterdruk in de watertanks. De generator werd voornamelijk ’s ochtends gebruikt voor het wassen. Helaas viel deze generator regelmatig uit of stopte met werken. Het gevolg hiervan was dat men veel te laat met het dagprogramma kon beginnen, waardoor het lesrooster in het gedrang kwam.

Behalve problemen met de algemene stroomvoorziening zorgen de dieselgeneratoren ook voor geluidsoverlast en uitlaatgassen. Wegens ouderdom verbruikten de apparaten te veel brandstof, hetgeen hogere kosten met zich meebracht. Omdat de Kanya Gurukul in een afgelegen gebied ligt, waar geen brandstof verkrijgbaar is, moet men minstens 45 km naar de dichtstbijzijnde grote stad Moradabad voor de aanschaf van diesel. Aanvankelijk was begroot voor een generator van 25 KVA.

Uiteindelijk bleek, dat de behoefte met betrekking tot de Multifunctionele hall en Toilet-/ Badkamer Block niet was meegerekend (dit alles stond nog in aanbouw). Dat ook daarvoor in elektriciteit moest worden voorzien, had men over hoofd gezien. Bij het berekenen van de totale meetpunten bleek dat een grotere capaciteit noodzakelijk was. Rekeninghoudend met de verduurzaming is bij de aanschaf gekozen voor een deugdelijke generator met een grotere capaciteit, dan in eerste instantie was gepland.

Voor tweemaal een kleinere generator zou men bovendien meer ruimte kwijt zijn, te maken hebben met meer brandstofverbruik en zouden de aanschafkosten veel hoger liggen. Tevens zijn twee studenten opgeleid: zij hebben kennis opgedaan om de generator op efficiïnte wijze te bedienen en kostenbesparend te beheren. Eventuele mankementen kunnen zij bijtijds signaleren. Door de aanschaf en installatie van de nieuwe milieuvriendelijke en geruisloze generator met een capaciteit van 40 KVA heeft de doelgroep (ruim 450 personen) thans de beschikking over directe stroomvoorziening. Omdat men permanent beschikt over elektriciteit, kan er op een degelijke wijze in elektrisch licht & luchtventilatie worden voorzien, waarvan dagelijks naar behoefte gebruik kan worden gemaakt. De omwonende dorpelingen profiteren zijdelings ook van stroomvoorziening.

Een nieuwe generator met grotere capaciteit was de oplossing.

Telecommunicatie
Het tweede gedeelte van het project betreft telecommunicatie. De Kanya Gurukul is in het bezit van enkele afgedankte computers die niet geschikt zijn om te computeren; zij worden ingezet om te leren typen. Een nieuwe computer met internetaansluiting zou de schooladministratie vergemakkelijken en telecommunicatie mogelijk maken. Door internetaansluiting wordt het verkrijgen van informatie toegankelijk gemaakt. De doelgroep kan door internet op een praktische en snelle manier aan informatie komen, wat de educatie weer ten goede komt. Een internetverbinding zorgt ook voor een soepelere communicatie tussen de Kanya Gurukul en stichting AGS. Door contact per e-mail met de buitenwereld raakt men uit de geïsoleerde positie.

Kortom, de beschikking over een nieuwe computer in combinatie met internet aansluiting heeft de volgende voordelen:
• het overbruggen van afstanden
• verhoging van de efficiency
• verlaging van de reiskosten
• snelle en kostenloze communicatie
• verbetering van informatievoorziening

De uitvoer van het project is mede mogelijk geworden dankzij de eerste aanzet met het sponsorbedrag van € 2.600,- afkomstig van Medisch Centrum Dordrecht ( dhr. Drs.S.R. Autar). Stichting AGS heeft dankbaar gebruik gemaakt van de verdubbelingregel en het bedrag van € 3.500,- laten verdubbelen tot € 7.000,- euro door Seva Network Foundation. Mede door de bijzondere inspanning van de Gurukul en dank zij de verkregen giften & donaties, is dit project gerealiseerd eind mei 2009.

Met betrekking tot telecommunicatie heeft de Gurukul thans de beschikking over een moderne Computer/Combi -printer; hetgeen geleid heeft tot grote mate van verbetering van de algemene administratie ten behoeve van de doelgroep en overige computerwerk. Gelet op de hoge kosten is gekozen voor één geavanceerde computer met veel mogelijkheden en een combinatie printer (met kopieer- en scanmogelijkheden) in plaats van twee.

Deze keuze is doeltreffender. Voor kopieer- en scanwerk hoeft men niet af te reizen naar Moradabad (afstand 45 km) dat bespaart tijd en is veel goedkoper. Ook hebben vier studenten kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot werken met de PC, internet & e-mail.
Het voornemen is om in de toekomst de deskundigheid, vaardigheden en opgedane ervaring ten aanzien van computer/internet/e-mail, in kleine groepjes door te geven aan medescholieren. Door te beschikken over een computer en de mogelijkheid tot internet/e-mailen is de communicatie met de buitenwereld ten behoeve van de gehele instelling in bijzondere mate verbeterd. Dat betekent dat de doelgroep (ruim 450 personen) hun geïsoleerde positie hebben grotendeels verlaten.

Uitgaven traject 4 project stroomvoorziening en telecommunicatie

Baten:
Sponsoring dhr. Drs. S.R. Autar, Medisch Centrum Dordrecht € 2.600,-
Bijdrage Stichting Abhilasa Global Serve € 900,-
Subsidie Seva Network Foundation € 3.500,-
Bijdrage Kanya Gurukul Chotipura + donaties € 1.220,- Rs. 73.742,-
Totaal Rs. 496.542,-


Project waterstorage system Kanya Gurukul Chotipura

De noodzaak van schoon drinkwater bleek zo expliciet, dat de voorbereiding van het project "Water Storage System" in 2010 gestart werd. De aanleiding tot dit project was dat de huidige watervoorziening zeer gebrekkig, sterk verouderd en niet toereikend was.In 1993 schafte de Kanya Gurukul naar vermogen 2 kleine watertanks aan, met een capaciteit dat berekend was voor maximaal 200 gebruikers. Thans telt het instituut al ruim 568 meisjes plus: schoolteam, medewerkers en vrijwilligers. Vervolgens bleek het goedkope plastic materiaal vervormd en niet meer bestand tegen de afwisselend extreme temperaturen (45-50 graden Celsius) hitte in de warme maanden en (0-6 graden Celsius) in de koude maanden. Men was ervan overtuigd, dat door de aanwezigheid van het beoogde waterstorage systeem het schoon drinkwaterprobleem zou worden opgelost. Naast de meisjes uit de Gurukul, de staf en de vrijwilligers zouden ook de directe dorpsbewoners kunnen worden voorzien in schoon drinkwater. Het betrof dan in totaal 652 meisjes/vrouwen en 48 dorpsgezinnen (67 mannen,189 vrouwen en kinderen).

Door de bouw van dit watersysteem met een grotere capaciteit zou men eveneens op lokaal niveau de basisvoorziening treffen in een primaire levensbehoefte voor lange periode. Het watergebruik zou naar behoefte worden gespendeerd. Door de keuze voor degelijk materiaal en stalen constructiewerk werd het geheel tegelijkertijd ook duurzaam.Bouw Water Storage System (2011) ten behoeve van Kanya Gurukul & lokale bevolking Chotipura
Het waterstorage systeem bestaat uit een grote tank met een dubbele capaciteit dan aanvankelijk was begroot. De ingenieur Dr. Jain van de firma (Rorkee Compagny) die belast was met de uitvoering van het project, was zeer onder de indruk van het werk en de idealen van de twee vrouwelijke principals van dit instituut en was zich zeer bewust van de achtergestelde situatie waarin de Gurukul zich bevond. Hij besloot vrijwillig een bijdrage in deze te leveren, door voor het afgesproken bedrag, een groter reservoir te bouwen met een dubbele capaciteit aan water, zodat de distributie aan de dorpsbewoners ruim voldoende zou zijn. Dit was dan ook de reden om de watertank buiten de muren van de Gurukul te bouwen, zodat de dorpelingen zonder problemen terecht kunnen.


Op 25 december 2011 vond de opening van het watersysteem plaats.


Resultaat
Leerlingen van de Gurukul kunnen hun dagelijkse routine sneller afronden, dus geen oponthoud. Dat betekent dat 562 meisjes & staf elke ochtend op tijd klaar zijn voor het lesprogramma.

Er is nu permanent schoon water beschikbaar voor de Gurukul en de dorpelingen.

Er leiden nu minder kinderen aan huidziekten en buik gerelateerde zieken, doordat ze nu toegang hebben tot schoon water. De Gurukul bespaart olie en elektriciteit, doordat ze geen generator hoeven te bedienen voor water. Ook het vee wordt van drinkwater voorzien. Het water wordt geloosd naar de landbouwgrond in de droge periode.

Er zijn 6 meisjes opgeleid voor het managen van de watertank.


Elke avond wordt de tank gecontroleerd. Het waterstorage project komt vooral ook ten goede aan de landbouw. Dit is de voornaamste bron van inkomen voor dorpelingen, het zijn voornamelijk agrariërs. Tenslotte wordt bovendien de ontplooiing van omliggende dorpen bevorderd.


Scholarship kansarme meisjes

Sinds 2005 is AGS begonnen met scholarship te verzamelen voor meisjes uit zwak sociaal gezinnen in India. Zij, die wel de capaciteiten bezitten maar niet de middelen om goed onderwijs te volgen. Stichting AGS tracht in Nederland sponsors te werven voor scholarship. Dit houdt in: een bijdrage voor studiemateriaal/ lesgeld /kost en inwoning ten behoeve van meisjes uit hele arme gezinnen of wezen, die op generlei wijze de mogelijkheid heeft een minimale bijdrage te leveren. De scholarship bedraagt € 150,- per jaar (of € 12,50 per maand). In 2011 zijn wederom 42 studenten afgestudeerd als lerares. Er is een fundament gelegd voor een zelfverzekerde toekomst. Deze jonge vrouwen hebben hun doel bereikt. De sympathisanten, waarvan de gesponsorde studenten hun doel bereikt hebben, zijn bereid om verder te gaan met “nieuwe” scholieren te sponsoren.12 van deze arme meisjes ontvangen ‘Scholarship’ van particulieren via Abhilasa Global Serve.Wilt U ook een scholier de kans bieden om haar droom te verwezenlijken (zelfredzaam te worden) door te bouwen aan haar toekomst? Uw bijdrage is van harte welkom.


Chapatti-rotimachine

In 2012 is er een chapatti-rotimachine gekocht voor de Kanya Gurukul Chotipura in India. De Kanya Gurukul heeft zelf de kookruimte gerenoveerd voor deze machine. Door de komst van de chapatti-rotimachine kunnen de 500 leerlingen en 60 werknemers 3 keer per dag chapatti eten in plaats van 1 keer per dag. De leerlingen van de Kanya Gurukul kunnen nu hun dagelijkse werkzaamheden sneller afronden, omdat de maaltijden eerder klaar zijn. Dat betekent dat 562 meisjes & staf elke ochtend vroeger klaar zijn voor het lesprogramma. Voorheen duurde het 3 à 4 uur om de chapatti's te maken. Nu zijn de werknemers binnen 1 uur klaar.

Hoofdsponsor chapatti-rotimachine: fam. Henk Ramautar.

Oude kookruimte

De Kanya Gurukul heeft zelf de kookruimte gerenoveerd voor de komst van de chapatti-roti machine.

Het duurde drie dagen om alle onderdelen in elkaar te zetten.Project Dorpsschool "UCHHATTAR MADYAMIK VIDHYALAYA"

De Indiase samenwerkingspartner Kanya Gurukul Chotipura wilt een school bouwen ten behoeve van de dorpskinderen en heeft het bestuur van stichting Abhilasa Global Serve benaderd voor ondersteuning van dit project.
De Kanya Gurukul heeft nauwe banden met de lokale plattelandsbevolking en wordt dagelijks geconfronteerd met de sociale problemen die voortvloeien uit armoede en het ontbreken van educatie. In de dorpen grenzend aan Gurukul Chotipura is onderwijs nauwelijks toegankelijk voor de dorpskinderen.In 2014 zijn de eerste stappen gezet voor het project: Dorpsschool Uchhattar Madyamik Vidhyalaya


Hoofddoel van dit project is het doorbreken van armoede door middel van educatie.
Een nevendoel is kinderen in de leeftijd van 5 -14 jaar uit kinderarbeid te halen.


De bouw van de school is reeds begonnen met hulp van de plaatselijke organisaties en dorpsbewoners.
Stichting Abhilasa Global Serve is in 2014 en 2015 gestart met het inzamelen van geld voor dit project (Grote Clubactie, yogalessen, particuliere giften en donaties). Stichting Abhilasa Global Serve heeft de eerste bijdrage kunnen leveren door € 5000,= over te maken.


Voelt u zich geïnspireerd en wilt u meehelpen om deze dorpsschool af te bouwen?
Uw bijdrage is van harte welkom.

Doneer op: NL91ABNA0419842276
Ten name van: Abhilasa Global Serve
Onder vermelding van: Realisatie dorpsschool Chotipura