Projecten uitgevoerd in Suriname

De visie Stichting Abhilasa Global Serve is: onderwijs geeft toekomst en versterkt de sociale en economische weerbaarheid van de kansarme mens. Ontwikkeling van de mens leidt tot ontwikkeling van de maatschappij met als gevolg armoedebestrijding.

Stichting heeft de volgende projecten in Suriname gerealiseerd:
1.  Onderwijsproject VOJ Koewarasan
2.  Ondersteuning Saraswatie Muloschool , district Wanica, met studieboeken/ schoolmateriaal
3.  Ondersteuning "Educatief vrouwencentrum Jagrit" te Peperhol, district Sarramacca.


Onderwijsproject VOJ Koewarasan (1998 tot 2006)

Achtergrondinformatie
Het plattelandsgebied Koewarasan ligt in het district Wanica en telt ruim 20.000 inwoners. Koewarasan is een gebied met onverharde wegen, gebrekkige voorzieningen op het gebied van elektriciteit en schoon drinkwater. Er zijn weinig of geen noemenswaardige economische activiteiten in dit gebied.

Vooral scholieren moeten 's avonds kunnen studeren en in de gelegenheid zijn om de actualiteit te kunnen volgen. Als de stimulans niet uit eigen omgeving komt, is de school daarvoor bij uitstek aangewezen. Daarom houdt VOJ (Voortgezet Onderwijs Junioren) Koewarasan zich niet alleen bezig met het aanbieden van de leerstof, maar ook met hulp voor maatschappelijke problemen, die de leerprestaties beïnvloeden.


Het Onderwijsproject biedt niet alleen daadwerkelijke onderwijskansen voor de jeugd, maar motiveert daarbij met name de ouders hun krachten te bundelen tot zelfwerkzaamheid. De groepscohesie en solidariteit onder de plaatselijke bevolking blijkt door de betrokkenheid van velen bij de diverse trajecten van dit project, te zijn bevorderd. Het Voortgezet Onderwijs is toegankelijk gemaakt en zichtbaar verbeterd in deze plattelandssituatie. Het Onderwijsproject VOJ Koewarasan heeft met de realisatie van het schoolcomplex, de mediatheek, het sportterrein en gymzaaltje daadwerkelijk de onderwijskansen en de toekomstperspectieven vergroot.

Stichting Abhilasa Global Serve is er absoluut van overtuigd dat VOJ Koewarasan in de toekomst, met haar voorbeeldfunctie en uitstraling middels dit project, als stimulans zal fungeren voor andere regio's met soortgelijke behoeften.

1ste Traject: Nieuwe schoolcomplex en aanschaf studiemateriaal (28 juli 1998 t/m 31 mei 2002)
Op 28 juli 1998 is Stichting Abhilasa Global Serve in samenwerking met VOJ Koewarasan begonnen met het eerste traject.

De bouw van een nieuwe schoolcomplex
Voornamelijk door de bijzondere inspanning, doorzettingsvermogen en zelfwerkzaamheid van de oudercommissie en ouders, bijgestaan door de leerkrachten, werd medio april 2001 een aanvang gemaakt met de bouw van de nieuwe school aan de Wayamoeweg nummer 3, Bomapolder serie 2, in het district Wanica.

In december 2001 vond de overdracht van de school plaats. Het nieuwe schoolcomplex VOJ Koewarasan werd op 18 januari 2002 feestelijke geopend en in gebruikgenomen.Studiemateriaal
Het aangevraagde studiemateriaal is ruimschoots aangeleverd: schoolbehoeften studieboeken, diverse onderwijsmateriaal en een computer/printer t.b.v. schooladministratie. Gelet op het toenemende aantal leerlingen en de schoolprestaties mag worden vastgesteld dat de onderwijskansen daadwerkelijk zijn vergroot. De toegankelijkheid van het onderwijs is ook duidelijk verbeterd.2e Traject: Mediatheek - van 01 juni 2004 t/m 31 mei 2005
Toen in januari 2002 de nieuwe VOJ-school Koewarasan in gebruik werd genomen, bestond al het idee om er een bibliotheek en een computerklas te vestigen. Met ondersteuning van Stichting Abhilasa Global Serve en Seva Network Foundation als voornaamste subsidiënt, werd deze droom realiteit.

De schoolbibliotheek moest een metamorfose ondergaan om de mediatheek te kunnen herbergen. De ruimte is elektronisch beveiligd en ingericht met een airco, acht moderne computers, een laserprinter, een Combi TV/ DVD-player en zeer uitgebreide collectie wereldliteratuur.

Volgens de directie zijn de toekomstmogelijkheden eindeloos verruimd voor 395 scholieren met de komst van deze moderne mediatheek. Op 5 november 2004 werd op het VOJ Koewarasan deze faciliteit in de vorm van: een mediatheek officieel in gebruik genomen door District Commissaris van het district Wanica dhr. Suwkaransing.

De brugklas leerlingen krijgen tijdens de ingeroosterde motivatie uren computerles.

De overige leerlingen, die reeds ervaring hebben met de computer, kunnen zowel tijdens of na schooltijd gebruik maken van de faciliteiten, die de mediatheek biedt. Voor de scholieren is het een hele verlichting, omdat ze thans voor het invoeren van werkstukken en het verkrijgen van informatie niet speciaal naar een internetcafé in Paramaribo (hoofdstad) hoeven te gaan.3de Traject: Sportveld met gymzaal - van 01 juni 2002 t/m 30 oktober 2006
De realisatie van het sportterrein & gymzaal was op 30 juli 2006 een feit. Na een feestelijke opening van de gymzaal door de best geslaagde leerlinge, werden de eerste gymlessen op het sporterrein gegeven. Thans krijgen alle scholieren gymles van een gymleraar, die in vast dienst is aangesteld.

De locatie biedt de mogelijkheid om ook buiten schooltijd sportactiviteiten en toernooien.Moge het succes van Onderwijsproject een inspiratiebron zijn om in de toekomst uw morele ondersteuning te verlenen en/of een financiële bijdrage te leveren aan soortgelijke projecten ten behoeve van de kansarme plattelandsbevolking in het werkgebied Suriname van Stichting Abhilasa Global Serve.


Saraswatie Muloschool, aanleveren studieboeken/ schoolmateriaal

In de regio Grootbleijdenshoop, Indira Ghandiweg, district Wanica in Suriname bevindt zich de Saraswatie Mulo school, waar 549 leerlingen zijn ingeschreven. De scholieren bestaan voor 80% uit meisjes afkomstig van het platteland. De directie heeft een verzoek om ondersteuning ingediend bij stichting Abhilasa Global Serve. In 2006 heeft Abhilasa Global Serve zich beziggehouden met de voorbereiding van dit project. Er is een projectvoorstel geschreven en ingediend. Deze is nog in behandeling.

Stichting AGS is zijdelings tegemoetgekomen aan het aanleveren van studiemateriaal en bibliotheekboeken. Dankzij scholengemeenschap Sint Commenius College te Krimpen a/d IJssel zijn er 49 collies aan studie-/ bibliotheekboeken plus 2 collies natuurkunde lesmateriaal in september 2006 naar de Saraswatie School verstuurd. Deze verzending is in goede orde door de schoolleiding ontvangen.
Educatief vrouwencentrum Jagrit

Vrouwenorganisatie "Jagrit" op het platteland van district Saramacca benaderde stichting AGS voor ondersteuning. Er heerste een grote malaise wegens het failliet gaan van Landbouwproject Semi Bacovenbedrijf. Vierhonderd huishoudens werden daarvan de dupe.

Deze vrouwenorganisatie benaderde in 2008 stichting AGS met een aanvraag voor het opsturen van tweedehands kleding en bibliotheekboeken. Dankzij particuliere ondersteuning (9 collies gebruikte kleding en schoenen), was stichting AGS bovendien nog in staat een partij ( 6 collies) nieuwe zomerkleding (een donatie van Krishna Emperium Rotterdam) te verzenden.

Vanuit eerdere contacten was er in 2007 reeds een verzending van vrouwenorganisatie Abhilasa: schoolbehoeften, bibliotheekboeken, en materiaal voor Hindi en Sanskriet cursus, drie naaimachines en overige materiaal voor cursus zelf kleding maken en handvaardigheidsmateriaal. De totale zending betrof 18 collies.